Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr MGU/22 4 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Bałtyckiego Trustu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas warsztatu obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Ocena skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Wykłady w Szczyrku
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • Produkcja gazów technicznych
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: gorzowski oraz m. Dąbrowa Górnicza

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A., Fabryka Mechanizmów Samochodowych „POLMO” S.A., Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „KONTAKT” S.A., Magic Maciej Kobarski, „EAST & WEST” Sp. z o.o. , „OPAX” ZBIGNIEW I JERZY OPYRCHAŁ SPÓŁKA JAWNA, BLSTREAM , cyfrowaszkola.pl Grzegorz Bośko, INSTYTUT BADAŃ INTERNETOWYCH , Mennica – Metale Szlachetne , PABIANICKA FABRYKA PAPIERU , WNet Sp. z o. o. , „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, NeumannBrown Spółka Komandytowa, Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Wrzosek

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.