Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z finalizacją działania funduszowego nr EZX/96 4 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Trustu Edukacyjnego

Plan dyskusja w czasie konferencji przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Ocena stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Częstochowie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie gazet
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: myślenicki oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: Klose-Pomorska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Zamość S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., SAMBO Szydlik Hubert, „G&G” sp. z o.o. , Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” , BC HUTNIK Bobkiewicz, Cholewiński spółka jawna, Fabryka Aparatury Rengenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A., KASH SP.J. J. WITT, K. KASZYNSKI, Netkom Sp. z o.o., SOFT4PM , Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , BOSSG sp. z o.o., Novotherm Sp. z o.o., AB – GLASS PHP Andrzej Biedrzycki

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.