Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr KXW/13 5 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Trustu Oświatowego

Harmonogram dyskusja podczas konferencji obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Audyt jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Lodzi
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt będzie omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Działalność taksówek osobowych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: włodawski oraz m. Przemyśl

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „BŁYSK”, Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., IRENE & MOPAR Auta na gaz, Leokadia Bedner Matic-Med., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zdzisław Szybalski , Tomków Sp. z o.o. , ABSOLUTE.PL Sp. z o.o. , DYSKONTI.PL , Główny Geodeta Kraju, Medima , Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, TrainingHub.com Sp. z o.o., Eco Instal Holding Sp. z o.o., Szkolenia i Doradztwo Andrzej Domański, ZAPA Marcin Zaprzałkowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.