Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr SEL/67 5 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Programu Społecznego

Plan debata podczas warsztatu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Audyt stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Gdańsku
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bialski oraz myszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wilobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ARKADIA”, WEDEL S.A., NIBE BIAWAR Sp. z o.o., BESTJA Sp. z o.o., Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie , „Digital One Consulting” Sp. z o.o., BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH DEKRET Izabela Sieniawska, DRUM Polska Hieronim Strapagiel, hungry4sport.com Spółka z o.o., MWP NET Sp. z o.o., Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, WROPOL ENGINEERING Józef Korsak, Centrum Klima , Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS Piotr Grabowski, SAWIMED Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.