Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr ERM/39 3 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania wsparcia z Europejskiego Programu Spójności

Agenda debata podczas seminarium obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Audyt jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Konferencje w Bielsku Białej
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • - porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant zostany omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: chrzanowski oraz Zagranica

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL WARSZAWA” S.A., Przedsiębiorstwo Turystyczne CAMPTUR Sp. z o.o. , Instalbud Garden, „„SWA- RYB” Bystram Krzysztof , Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju w Gliwicach , Biodes , CZAH-Pomiar , Kafejownia.pl Dudek Ewa, MK-MAG Magdalena Kaźmierczak, Projekty Bankowe POLSOFT , Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa, B2BPartner, „CENTRUM MEDYCZNE KARDIOMED URSUS” , Polservice Geo

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.